parafii pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej

regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

 


 

1. Cmentarz jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja mającej siedzibę w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 16.
 
2. Bramy cmentarza są otwarte codziennie:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. od 8:00 do 21:00
- w okresie od 1 listopada do 31 marca w godz. od 8:00 do 19:00.
Zabrania się przebywania na terenie cmentarza poza wyznaczonymi godzinami.
 

3. Biuro Cmentarza jest czynne:
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 11:30 i od 14:00 do 16:00,
w piątki od 9:00 do 11:30 i od 14:00 do 15:00,
w soboty od 9.00 do 12.00.

 

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania stosownego do charakteru i powagi miejsca. Zabrania się:
-  spożywania alkoholu;
-  przebywania w stanie nietrzeźwym;
-  wprowadzania zwierząt
-  jazdy na rowerach
-  pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych
-  umieszczania nekrologów w miejscach innych, niż do tego przeznaczone
-  niszczenia zieleni istniejącej lub dokonywania nowych nasadzeń
-  prowadzenia działalności reklamowej i handlowej, w tym rozkładania wizytówek/ulotek.
 
5. Wypalone znicze, zwiędłe kwiaty, stroiki oraz wszelkie pozostałe odpady powstałe na terenie nekropolii należy składować w kontenerach przy bramach wyjściowych, stosując segregację zgodnie z opisem na pojemnikach. Gromadzenie tych odpadów za grobami, będzie traktowane jako zaśmiecanie terenu cmentarza.
 
6. Obowiązkiem każdego opiekuna miejsca grobowego jest należyta i systematyczna troska o wygląd i stan techniczny grobu i nagrobka.
 
7. Opłaty prolongacyjne za miejsca grobowe/użytkowanie gruntów mogą być wnoszone najwcześniej następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych ważności i w czasie do 1 roku bezpośrednio w Biurze Cmentarza lub przekazem pocztowym bądź przelewem. Każdorazowo przy wpłatach poza Biurem Cmentarza konieczny jest wcześniejszy kontakt listowny bądź mailowy: biurocmentarzabb@vp.pl.
 
8. Użytkownicy miejsc grobowych powiązanych konstrukcyjnie z ogrodzeniem cmentarza (murem) ponoszą 50% kosztów opłaty związanej z pracami remontowymi.
 
9. Wpłaty wniesione przekazem lub przelewem bez wcześniejszych uzgodnień, mogą być zaksięgowane jako darowizny na cele charytatywne właściciela nekropolii.
 
10. Zgłoszenie zamiaru prac kamieniarskich dokonane przez opiekuna/dysponenta miejsca grobowego, jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac nagrobkowych, kamieniarskich.
 
11. Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów nagrobka wyklucza wydanie zgody na jego postawienie. Obowiązkiem inwestora i wykonawcy jest skorygowanie wymiarów do wartości zgodnych z przepisami, bądź wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w zgłoszeniu zamiaru prac kamieniarskich.
 
12. Utwardzenie miejsca wokół grobu, postawienie ławki bądź innego elementu wystroju wykraczającego poza obrys nagrobka, wymaga pisemnej zgody Administratora. Skutki samowolnych prac obciążają wyłącznie inwestora.
 
13. Opiekun/dysponent miejsca grobowego chcący przekwalifikować miejsce ziemne na grobowiec lub grobowiec urnowy powinien zgłosić się do Biura Cmentarza celem zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących możliwości zmiany.
 
14. Dokumentem stwierdzającym wartość nagrobka jest faktura VAT lub rachunek wydany przez wykonawcę prac, który należy okazać w Biurze Cmentarza do 7 dni po postawieniu nagrobka. W przypadku braku takich dokumentów, obowiązuje wartość wynikająca z informacji: „zgłoszenie zamiaru prac kamieniarskich” bądź nie wyższa niż 200zł.
 
15. Administrator cmentarza nie odpowiada za bezpieczeństwo nagrobków oraz za ich wystrój.
 
16. Osoba opłacająca miejsce grobowe nie nabywa prawa własności do grobu, a wniesienie opłaty prolongacyjnej nie jest gwarancją realizacji grobu pogłębionego.
 
17. Demontaże nagrobków do pogrzebu nie są powinnością grabarzy.
 
18. Rezygnacja z miejsca grobowego jest równoznaczna z utratą wpłaconej kwoty opłaty prolongacyjnej lub opłaty rezerwacyjnej.
 
19. Wniosek i wykonana ekshumacja z miejsca grobowego jest równoznaczna z rezygnacją z grobu oraz wpłaconej opłaty za miejsce.
 
20. Osoba wnioskująca o wycinkę drzewa pokrywa całość kosztów związanych z usunięciem nasadzenia.
 
21. Wszelkie kwestie sporne wymagają pisemnych rozstrzygnięć.
 
22. Informacje o zaległościach w opłatach mogą być wysyłane listem poleconym na posiadany przez Biuro Cmentarza adres płatnika.
 
23. Groby ziemne po upływie 20 lat od ostatniego pochówku bądź po wygaśnięciu ważności określonej przy ostatnim pochówku, wobec braku opłaty prolongacyjnej mogą zostać zlikwidowane i przeznaczone do nowych pogrzebań (art.7 ust. 1-6 ustawy z dnia 31.1.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jednolity Dz.U. nr 23 poz. 295 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.